Najczęściej zadawane pytania

Powierzchnia użytkowa może być liczona według dwóch obowiązujących norm.
Nasza pracownia w projektowa odnosi się do normy (PN-ISO, 9836: 1997) w której powierzchnie użytkową liczy się, jako cześć powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom oraz przeznaczeniu budynku, liczona, jako suma powierzchni pomieszczeń (wg stanu wykończonego ścian – z tynkiem gr 1,2cm), których wysokość wynosi min. 1,90m (przy stropach pochyłych).
Powierzchnie poniżej 1,90 nie wlicza się do powierzchni użytkowej zalicza się do powierzchni Pg usługowej/dodatkowej.
Powierzchnia użytkowa kondygnacji jest dzielona na dwa rodzaje powierzchnia podstawowa Pp tj. pokoje, salon, gabinet, kuchnia oraz powierzchnia pomocnicza Pd tj. przedsionek, hol, przedpokój, kuchnia, spiżarnia, garderoba, szafy wnękowe, wc, łazienka.
Powierzchnią dodatkową jest powierzchnia usługowa (techniczna, gospodarcza) Pg, która nie wlicza się do powierzchni użytkowej jest to powierzchnia schodów, powierzchnia pod podciągami o długość poniżej 2m oraz garaż, strych, piwnica, pomieszczenie gospodarcze dostępne z garażu, kotłownia domowa, skład opału itp.
Powierzchnia usługowa zawiera w sobie również powierzchnie ruchu w zależności od rodzaju budynku.Powierzchnie balkonów, loggii, tarasów wykazuje się oddzielnie.

Pomieszczenie techniczne – należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.

Pomieszczenie pomocnicze – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności.

Pomieszczenie gospodarcze – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych.

Według obowiązujących przepisów Ustawy Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  z późniejszymi zmianami, organ zobowiązany jest wydać decyzje w terminie 65 dni od dnia złożenia projektu.

Według obowiązujących przepisów Ustawy Prawa Budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami. Art. 37:
„Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.”

Wniosek o pozwolenie na budowę składamy w miejscowym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie miasta w Wydziale Architektury.

Standardowo budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniej niż:

 • 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
 • 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Dopuszcza się również inne usytuowanie obiektu wynikające z ustaleń MPZP lub WZ.

Tak, ale decyzja o zmianie warunków zabudowy wymaga zgody wszystkich stron postepowania. Zmiana decyzji może nastąpić tylko, jeśli przemawia za tym słuszny interes społeczny oraz nie stoją na przeszkodzie inne wymagane przepisy prawa. Czasami uruchomienie procesu o zmianę warunków zabudowy może przeciągać się wiele lat, dlatego należy przed wystąpieniem mieć odpowiednie uzasadnienie i argumenty.

Tak, za zgodą projektanta dodatkowa lista dopuszczalnych zmiany w projekcie znajduje się tutaj:
Zgoda na zmiany

Wszelkie wyjaśnienia odnośnie adaptacji projektu znajdują się tutaj: Adaptacja projektu

W wersji elektronicznej przekazujemy tylko projekty indywidualne, które zawierają szerszy pakiet projektowy.

Natomiast projektów katalogowe ze względu na ochronę praw autorskich i zabezpieczenie przed nadużyciami nie przekazujemy w wersji elektronicznej. Możemy natomiast na życzenie klienta przesłać uproszczone, wybrane rysunki w formie plików pdf (zeskanowanych).

W wersji elektronicznej przekazujemy na życzenie Inwestora obrys domu potrzebny do projektu zagospodarowania terenu.

Dom energooszczędny to taki, który zużywa jak najmniej energii na codzienną eksploatację a jego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nie może być większa niż 95 kWh/(m2*rok).

Na to, czy dom jest energooszczędny ma wpływ wiele cech, między innymi:

 • Przegrody zewnętrzne powinny być dobrze zaizolowane i spełniać wymogi (U) na poziomie minimum 0,20 W/(m2xK) przy temp. t1 ≥ 16°C oraz 0,45 W/(m2xK) przy 8°C ≤ t1<16°C dla ścian.
 • Powinien być również zapewniony odpowiedni współczynnik przenikania ciepła (U) dla okien i drzwi zewnętrznych balkonowych:
  1,1 W/(m2xK) t1 ≥ 16°C,
  1,6 W/(m2xK) t1 < 16°C
  a dla drzwi frontowych: 1,5 W/(m2xK)

Aby dom spełniał warunki energooszczędności, średni współczynnik przenikania ciepła nie powinien być większy niż 0,2 W/(m2xK):

 • Płytę fundamentową czy też fundament powinniśmy dobrze ocieplić,
 • Należy zadbać o redukcję wszelkich mostków cieplnych, zwłaszcza przy tarasach i płytach balkonowych,
 • Ewentualnie zamontować system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Wysokosprawną instalację grzewczą ( kominek z płaszczem wodnym, pompa ciepła, kolektor słoneczny, pompa powietrza).

Wybór w jaki sposób ogrzać dom energooszczędny, na pewno będzie miał duży wpływ na aspekt finansowy oraz ekologiczny.

Dom energooszczędny w przeciwieństwie do domu pasywnego nie musi posiadać zwartej bryły prostopadłościanu, a okna można rozmieszczać również od strony północnej.
W domu energooszczędnym możemy pozwolić sobie na bardziej rozczłonkowaną bryłę, lukarny, wykusze itp. zachowując odpowiednie parametry przenikania ciepła przez przegrody budowlane.

Wdrożenie programu Poprawa Efektywności Energetycznej Domu obejmuje lata 2013- 2022. Jest to Dotacja na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu bankowego i jest ona realizowana na podstawie umowy oraz współpracy z NFOŚiGW.

Wysokość dofinansowania wynosi:

Dla domów jednorodzinnych:

 • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
 • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

W przypadku braku osiągnięcia wymaganego standardu energetycznego NF40 dotacja może być obniżona lub nieudzielona.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego do zapotrzebowanie na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji obiektu, obliczoną na podstawie obowiązujących rozporządzeń przepisów prawa.

Więcej Informację na temat dofinansowania domów energooszczędnych znajda Państwo pod linkiem: Dopłaty do kredytów

Dom pasywny to dom, który zużywa jak najmniej energii w trakcie jego eksploatacji.

Wyróżnia się również bardzo dobrymi parametrami izolacji i szczelności przegród zewnętrznych. Zapotrzebowanie na energię takiego domu nie może przekraczać
120 KWh/m2/rok.

Aby budynek spełniał warunki odpowiednie jak dla domu pasywnego średni współczynnik przenikania ciepła nie powinien być większy niż 0,15 W/(m 2 x K) natomiast współczynnikiem przewodzenia ciepła λ wynoszącym, co najwyżej 0,04 W/(m·K).
Ściany zewnętrzne, podłogi, stropy, dach muszą być tak zaprojektowane, aby chronić przed ucieczką ciepła.

Celem domu pasywnego jest niewykorzystywanie do ogrzewania paliw nieodnawialnych (gazu, oleju, węgla), natomiast do ogrzewania budynku jest wykorzystywana energia cieplna powstająca w sposób pasywny, czyli z odzysków ciepła z urządzeń i promieniowania słonecznego itd. bez wykorzystywania „aktywnych systemów ogrzewania”.

W celu zbilansowania zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się promieniowanie słoneczne oraz zyski ciepła od wentylacji oraz wewnętrznych urządzeń elektrycznych.
Zazwyczaj w takim domu zapotrzebowanie na energie jest 8 krotnie mniejsze niż w tradycyjnie wznoszonych budynkach.

W trakcie projektowania bardzo istotna jest bryła oraz rozmieszczenie okien. Najlepiej, aby bryła domu była zwarta, nierozczłonkowana, większość okien powinna znajdować się od strony południowej. Dom musi być wyposażony w wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperator).
Budynek powinien opcjonalnie pozyskiwać ciepło z gruntu, powietrze zewnętrzne nawiewane do budynku powinno być wstępnie ogrzane w gruntowym wymienniku ciepła.
Dodatkowo budynek może pozyskiwać i magazynować ciepło za pomocą kolektorów słonecznych. Tak samo jest fakultatywna możliwość zamontowania pompy ciepła powietrze – powietrze i pozyskiwania ciepła utajone z powietrza wentylacyjnego.

Dom inteligentny jest to dom, który wykorzystuje nowe technologie i gadżety do użytku domowników upraszczając i umilając im wygodę życia. Między innymi w takim domu istnieje możliwość sterowania na odległość wszystkimi urządzeniami elektrycznymi oraz systemami grzewczymi, co ułatwia kontrolę oraz ma  wpływ na oszczędności finansowe.

Elementy umożliwiające funkcjonowanie dom inteligentnego poprzez sterowanie:

 • Temperaturą powietrza w pomieszczeniach,
 • Oświetleniem całego budynku,
 • Roletami zewnętrznymi,
 • Stacją pogodową,
 • Systemem nawodniania i zraszania ogrodu,
 • Bramą garażową oraz brama ogrodzeniową,
 • Integracja systemów oświetlenia oraz rolet wraz z alarmem antywłamaniowym.

Inteligentny system może na potrzeby mieszkańców zostać rozbudowany o wiele innych dostępnych funkcji i znacznie podnieść komfort życia mieszkańcom.

Nie, najpierw należy sporządzić projekt zagospodarowania terenu oraz skompletować dokumenty formalno-prawne i inne wymagane przy pozwoleniu na budowę.

Tak, mogą Państwo zakupić wybrany kosztorys.

Bezpieczniej będzie najpierw znaleźć działkę a potem wybrać dom, ponieważ mogą być różne wymagania wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub Warunków Zabudowy (WZ).

Proszę zajrzeć tutaj: KRYTERIA WYBORU

W chwili obecnej nowoczesne technologie materiałów budowlanych bez problemu pozwalają na zimowe remonty i budowy. Tutaj ważna jest ocena czy będzie zima lekka czy mroźna oraz etap budowy (stan surowy otwarty, zamknięty, przerwany) oraz trzeba przestrzegać kilku zasad remontowych między innymi: podczas remontu należy utrzymywać w miarę stałą temperaturę nie przegrzewając ani nie przewietrzając nadmiernie pomieszczeń. Nie remontować czy budować podczas mrozów (beton i zaprawy pękają, kruszą się a farby łuszczą i odpadają), chyba, że z zastosowaniem specjalnych preparatów i produktów (np. zaprawy do stosowania w temperaturze poniżej 0ºC).