Adaptacja gotowego projektu domu

Złóż wniosek
 1. Lokalizacja działki
  • Miejscowość:
  • Ulica:
  • Województwo:
  • Nr ewidencyjny działki:
  • Arkusz mapy:
 2. Wymagane załączniki i informacje
  • Zakupiony projekt, uproszczone dane: rzuty parteru, piętra, przekroje, elewacja/e, lub wskazanie projektu na stronie internetowej:
  • Rzuty:
  • Przekroje:
  • Elewacje:
  • Strona WWW projektu:
  • Dane o projekcie: (jaki dom, jaki kąt dachu, pow. zabudowy)
  • Zdjęcia działki:
  • Zdjęcia sąsiednich działek:
  • Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu lub Warunki zabudowy (aktualne):
  • Warunki dostarczenia mediów ( energia, woda, gaz):
  • Jeśli na działce znajdują się budynki do wyburzenia, dane dotyczące budynków:
  • Jeśli występują drzewa informację o roślinności:  • Odpowiedz na poniższe pytania: (zaznacz odpowiednie pole)

  • Czy jest dojazd do działki
  • TAKNIE

  • Czy jest zgoda na zjazd? Jeśli tak, proszę załączyć.
  • Czy w sąsiedztwie działki występuje las?
  • TAKNIENIE WIEM

  • Czy w pobliżu działki przy drodze lub w sąsiedztwie występują cieki wodne (rów, staw, jezioro, rzeka itp. )?
  • TAKNIENIE WIEM

  • Proszę opisać, co występuje na sąsiednich działkach:
  • Czy działka znajduje się na terenie zalewowym?
  • TAKNIENIE WIEM

  • Czy działka jest uzbrojona?
  • TAKNIENIE WIEM

  • Instalacja wodociągowa:
  • TAKNIENIE WIEM

  • Instalacja gazowa
  • TAKNIENIE WIEM

  • Energia
  • TAKNIENIE WIEM

  • Kanalizacja sanitarna
  • TAKNIENIE WIEM

 3. Dodatkowe załączniki wymagane w późniejszym stadium projektowania:
  • Mapa do celów projektowych lub mapa do celów opiniodawczych:
  • Prawo do dysponowania działką na cele budowlane:
  • Projekt geotechniczny, badania gruntu:
  • Wypis z rejestru gruntów dotyczący otaczających działek oraz działki inwestora:

Umieszczone przez Państwa informację mają na celu szybszą i łatwiejszą wycenę projektu im więcej danych otrzymamy tym łatwiej będzie nam wycenić projekt.

Imię i nazwisko

E-mail

Mając na względzie Państwa wygodę w naszej pracowni zajmujemy się również adaptacją projektów wykonanych nie tylko w naszej pracowni, ale i w pracowniach zewnętrznych.

Adaptacja projektu gotowego jest wymagana przez Prawo Budowlane oraz jest standardową procedurą w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

W celu wyceny adaptacji projektu mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez e-mail biuro@domyzklasa.pl, telefon: 79 15 79 184 / (71) 718- 16-49 lub mogą Państwo wypełnić formularz zgłoszeniowy (korzystając z przycisku „ZŁÓŻ WNIOSEK” znajdującego się powyżej) i odpowiadając na pytania, co umożliwi szybszą weryfikację Państwa projektu. Po zapoznaniu się z przesłanym projektem, pracownia niezwłocznie się z Państwem skontaktuje w celu dalszych ustaleń, wyceny kosztów oraz możliwości podjęcia pracy nad adaptacją projektu.

Każda adaptacja projektu jest wyceniana indywidualnie w zależności od lokalizacji oraz specyfiki projektowanego obiektu.

Pracownia zastrzega, że może nie podjąć się adaptacji niektórych projektów ze względów technicznych lub też braku możliwości wynikających z dużej odległość od działki lub zawierających zbyt małą ilość danych.

W przypadku adaptacji projektu przez innego projektanta w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę należy:

 • Wykonać projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, sporządzonej przez geodetę.
 • Na kopii oryginału zakupionego projektu gotowego, należy nanieść trwałą techniką graficzną zmiany pokazujące różnice pomiędzy oryginałem, dotyczy to rysunków i opisu.
 • Należy dostosować projekt do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub w przypadku jego braku do Warunków Zabudowy (WZ).
 • Należy wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
 • Dostosować konstrukcję budynku do obowiązującej strefy klimatycznej (m.in. więźbę dachową).
 • Przygotować informację dotyczącą bezpieczeństwa o ochrony zdrowia.
 • Wykonać analizę obszaru oddziaływania obiektu na sąsiednie działki.
 • Dostosować instalację wod.-kan., gazu, energii, do warunków miejscowych w odniesieniu do dostawcy mediów.
 • Wykonać badania geologiczne.
 • W razie konieczności uzyskać zgodę na zjazd na działkę Inwestora.
 • Usytuować śmietnik wg. przepisów technicznych.
 • W razie konieczności usytuować szambo oraz studnie zachowując przepisy prawa.
 • W razie konieczności uzyskać decyzję o wyłączeniu z gruntów z produkcji rolnej.
 • W przypadku terenu zalewowego sporządzić operat wodno-prawny i uzyskać zgodę na budowę domu na terenie zalewowym.
 • W przypadku terenu objętego ochrona konserwatorską uzyskać zgodę konserwatora.
 • W przypadku zmian dotyczących ochrony cieplnej wykonać charakterystykę energetyczną budynku wraz z analizą alternatywnych odnawialnych źródeł energii, dostosowując do uwarunkować na działce.
 • Dołączyć stosowne uprawnienia i zaświadczenia z Izby Zawodowych, projektantów adaptujących obiekt.
 • Należy przejąć obowiązki głównego projektanta, z chwilą złożenia podpisu na projekcie i przedłożeniu odpowiednich uprawnień, projektant adaptujący w świetle prawa ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentacje techniczną złożonego projektu.

adaptacja projektu domu